O szkole

O nas

I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie to szkoła ze 100 – letnią tradycją. Podstawą działania placówki jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy przydatnej w pełnieniu ról społecznych i w rozwoju indywidualnym. Podczas czteroletniego cyklu kształcenia uczniowie będą mieli możliwość nauki w jednym z czterech planowanych ukierunkowań:

politechnicznym,

biologiczno – chemicznym,

humanistycznym,

europejskim.

Zajęcia odbywają się w odnowionym budynku szkoły z roku 1963 połączonym z salą gimnastyczną oraz nowoczesną pełnowymiarową halą sportową, która została oddana do użytku w 2010 roku. Dwa lata później baza dydaktyczna szkoły wzbogaciła się o obserwatorium astronomiczne będące częścią projektu Astrobaza. Dzięki projektowi zarówno młodzież, jak i społeczność lokalna może zdobywać wiedzę z dziedziny astronomii, obserwując gwiazdozbiory, planety i obiekty mgławicowe.
W kolejnych latach teren rekreacyjno – sportowy uzupełniło boisko do plażowej piłki siatkowej, natomiast w roku 2018 oddano do użytku boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną.

Liceum od wielu lat jest uznawane za jedną z najlepszych szkół średnich. Status wielokrotnego laureata Ogólnopolskiego Rankingu Szkól Ponadgimnazjalnych oraz fakt, że 100% absolwentów zdaje egzamin maturalny, a 95% kontynuuje naukę na wyższych uczelniach, jest gwarantem wysokiego poziomu usług edukacyjnych. Nasza szkoła zajmuje wysokie lokaty w województwie kujawsko – pomorskim w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących (placówki były oceniane przy uwzględnieniu czterech kryteriów: sukcesów placówki w olimpiadach przedmiotowych, wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, wyników z przedmiotów dodatkowych oraz oceny szkoły przez kadrę akademicką).

Szkoła słynie z osiągnięć swoich uczniów w wielu różnorodnych olimpiadach i konkursach przedmiotowych zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. Młodzież I LO zdobywa tytuł laureata bądź finalisty w: Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Medialnej, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim, Wojewódzkim Konkursie Młodych Twórców, Olimpiadzie Filozoficznej, Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka, Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej, Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Regionalnym Konkursie Wiedzy o Zdrowiu, Powszechnym Internetowym Konkursie Matematycznym Politechniki Warszawskiej, Matematycznym Konkursie im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, Konkursie Chemicznym „Wygraj Indeks” organizowanym przez Politechnikę Gdańską i Centrum Edukacji w Gdańsku, Wojewódzkim Konkursie Fizycznym, Ogólnopolskim Konkursie PTTK „ Poznajemy Ojcowiznę”. Liceum może poszczycić się również licznymi sukcesami w różnych dyscyplinach sportowych: drużynowych biegach przełajowych, w piłce ręcznej dziewcząt, w piłce ręcznej chłopców, w koszykówce dziewcząt, w koszykówce chłopców, w piłce siatkowej chłopców.

W roku jubileuszu 90 – lecia istnienia szkoły Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego docenił osiągnięcia na polu edukacji i wkład w rozwój regionu i nadał placówce Medal Honorowy za zasługi dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Liceum daje młodym ludziom możliwość wszechstronnego rozwoju. Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu oraz czytelnia i biblioteka skracają drogę do informacji. Ciągle unowocześniane, dobrze wyposażone pracownie i klasy przyczyniają się do efektywnej nauki.
W szkole działają również koła naukowe i koła zainteresowań oraz prowadzone są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne nie tylko o charakterze rozwijającym, ale także kompensacyjnym (wyrównujące szanse edukacyjne). Predyspozycje dziennikarskie i literackie można sprawdzić w kole dziennikarskim, które zajmuje się wydawaniem gazetki „Wzrok Ludu” – wielokrotnego laureata Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych. Ponadto w szkole prowadzi swą działalność Awangardowy Teatr Czarno Czarny oraz szkolny klub sportowy.

Przez lata swej działalności mury szkoły opuściło wielu absolwentów. Utworzone w roku 2017 Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie dąży do pełnej integracji dawnego liceum i jego wychowanków, czego dowodem są, między innymi, uroczystości z okazji istnienia placówki i urządzane co pięć lat obchody jubileuszowe.

Pomimo upływu lat i zmieniających się warunków liceum stanowi ważny ośrodek naukowy
i kulturalny regionu, hołdując sprawdzonym wartościom.

 

Cookies i RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie ( adres: Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin telefon 52 302 01 05)

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbioracami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie ( adres: Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin telefon 52 302 01 05)

 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.                                                    

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

  1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie (adres: ul. Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 52 30 20 105)
  2. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Żninie powołany został inspektor ochrony danych pani Monika Matela (dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu 530-114-832).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń jednostki, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób odwiedzających jednostkę na terenie monitorowanym.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-          żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-          wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa..

 

Przetwarzanie wizerunku pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).


                                                                                        Polityka Cookies
 

* Strona www korzysta z plików cookies.
* Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym wejściu i wyjściu z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
* Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
* Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości       i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie   stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
* Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony www.